Q&A over mogelijke ontwikkeling Parkhaven

Waarom stemt de gemeente in met een haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw aan de Parkhaven?
Veel mensen willen op dit moment graag in Rotterdam wonen. Omdat de vraag naar woningen veel groter is dan het aanbod, wil het college van Burgemeester en Wethouders in deze collegeperiode met de bouw van 18.000 woningen starten. Als marktpartijen een initiatief hebben voor woningbouw, wordt zo’n initiatief serieus door de gemeente bekeken. De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners heeft nu een plan voorgelegd voor woningbouw aan de Parkhaven, in het gebied links en rechts van de Euromast. De gemeente ziet kansen in het voorstel van ParkHaven Partners, maar wil wel dat er eerst uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de wenselijkheid en haalbaarheid van woningbouw op deze plek.

Uit welke partijen bestaat de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners?

De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners bestaat uit de marktpartijen Heijmans Vastgoed, de TBI- ondernemingen: ERA Contour en J.P. van Eesteren, belegger Vesteda en de woningcorporatie Woonbron.

Gaat er in Het Park zelf gebouwd worden?

In Het Park zelf gaat niet gebouwd worden. De Parkhavenstrook, waarover de ideeën voor woningbouw gaan, ligt tussen de Maastunnel en het water van de Parkhaven. Het gaat om het gebied links en rechts van de Euromast. In de gebiedsvisie Hoboken 2030, die in 2009 is vastgesteld door de gemeente, wordt de Parkhavenstrook gezien als potentiële toplocatie voor wonen, werken en recreëren. Deze visie is te bekijken via www.parkhaven010.nl.

Hoe zien de ideeën voor de Parkhaven eruit?

In de toekomst zou de Parkhaven een gebied kunnen worden waar een brede en gevarieerde groep Rotterdammers woont, werkt, recreëert en geniet van de omgeving, met uitzicht op het park en de haven. Het idee van de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners is om hier circa 700 woningen te bouwen. Alle woningen worden omgeven door groen en krijgen een hoogwaardige uitstraling die past bij deze plek. In de schaal van de bebouwing is rekening gehouden met het monumentale karakter van Het Park, het icoon de Euromast en het monumentale gebouw van de Maastunnel. Verder is er veel aandacht voor het planten van groen en bomenrijen langs de kade van de Parkhaven en Parkkade, en is er een idee voor een groene brug tussen de Euromast en Het Park. De initiatiefnemers van de woningbouwplannen willen van het gebied rond de Parkhaven een groen onderdeel van de stad maken. Ook is het de bedoeling om ruimte te geven aan cultuur, horeca, winkels en buurtvoorzieningen, en is er een ondergrondse parkeergarage voor bewoners en bezoekers gepland.

Om wat voor woningen gaat het?

Het idee is om hier woningen in verschillende prijsklassen te realiseren, van sociale huur tot middelduur en exclusief. Woningen dus voor mensen met een verschillende portemonnee, van gezinnen tot singles, van jong tot oud, van Rotterdammer tot nieuwkomer. Het college van Burgemeester en Wethouders wil dat alle nieuwe woningbouwprojecten tezamen ruimte bieden voor gemiddeld 20% sociale huur, 30% middeldure woningen, 20% duurdere woningen en 20% woningen in het topsegment. In het plan voor de Parkhaven geldt deze verdeling. Woningen voor iedereen dus.

Wat zijn de gevolgen voor het groen aan de Parkhavenstrook?

De woningen die gebouwd gaan worden, komen te liggen in een groene setting die aansluit op Het Park bij de Euromast. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk groen en bomen te behouden dan wel te herplanten. Het groen dat plaats zou moeten maken voor woningen, moet in ieder geval gecompenseerd worden. Gedacht wordt aan de vergroening van de nu nog stenige kade van de Parkhaven en aan vergroening van de Parkkade. Over het eventueel vervangen dan wel herplanten van bomen volgt zorgvuldig overleg met de Bomenridders.

Hoe zit het met de gevolgen voor het verkeer en parkeren?

De gevolgen van de woningbouw voor het verkeer en parkeren in de omgeving worden uitgebreid onderzocht. Uit het haalbaarheidsonderzoek, dat na de zomer van 2019 wordt gepresenteerd, moet duidelijk worden of, en zo ja hoe, het verkeer op een goede manier kan doorstromen. Voor parkeren wordt gedacht aan de bouw van een ondergrondse parkeergarage. In deze parkeergarage is ruimte voor de auto’s van de toekomstige bewoners en voor bezoekers van de partyboten aan de Parkhaven.

Hoe zit het met fijnstof? Kun je daar wel woningen bouwen, zo dicht bij de mond van de Maastunnel?
Uitgangspunt is dat woningbouw op deze locatie vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt verantwoord moet zijn. Vanzelfsprekend worden de gevolgen voor de volksgezondheid meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

Wat zijn de gevolgen voor de ondernemers aan de Parkhaven?

De gemeente en ParkHaven Partners zijn en gaan in gesprek met alle ondernemers aan de Parkhaven, om te horen hoe zij over de plannen denken, en om de eventuele gevolgen voor hen zo goed mogelijk in beeld te brengen. We houden rekening met hun belangen en proberen daarop in te spelen. De (party)boten aan de Parkhaven kunnen allemaal blijven liggen. Met de eigenaar van de midgetgolfbaan voeren we gesprekken om te onderzoeken hoe de midgetgolfbaan goed ingepast kan worden in de plannen.

Hoe zit het met de Euromast? Is die straks nog wel te zien met woningen eromheen?

De Euromast is een Rijksmonument en maakt onlosmakelijk deel uit van onze stad. Het is een van de belangrijkste iconen van Rotterdam. Uitgangspunt is daarom dat de Euromast goed zichtbaar moet blijven. De hoogte van de bebouwing wordt hierop aangepast. De hoogte van de bebouwing ligt rond het ‘schip’ van de Euromast.

Wat is de status van de ideeën voor woningbouw aan de Parkhaven?
Zijn er al besluiten genomen?
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dit moment besloten tot een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op deze plek. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die toestemming moet geven voor de bouw van woningen. Naar verwachting beslist de gemeenteraad hier aan het eind van 2019 over, op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.
Als de gemeenteraad instemt, volgt daarna een bestemmingsplanprocedure, waarbij bezwaar en beroep kan worden aangetekend tegen de plannen.

Wat zegt het huidige bestemmingsplan over bebouwing op deze locatie?

Het huidige bestemmingsplan voor de Parkhavenstrook gaat uit van (weg)verkeer, groen en cultuur- en recreatievoorzieningen. Dat betekent dat het bestemmingsplan moet worden gewijzigd om hier woningbouw mogelijk te maken. Als de gemeenteraad eind van het jaar zou instemmen met de plannen voor woningbouw, is de volgende stap: het volgen van een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Er kan bezwaar en beroep worden aangetekend tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Vanzelfsprekend neemt de gemeente de regels voor beroep en bezwaar volledig in acht.

Waar kan ik meer informatie vinden over de plannen?

Op www.parkhaven010.nl vindt u meer informatie over de ideeën die er zijn voor de Parkhaven en het vervolgtraject. Op de website vindt u ook een contactformulier waarop u vragen kunt stellen.

Z.O.Z voor de planning van het traject.

Wat zijn de vervolgstappen?

Dit zijn de stappen die na de informatiebijeenkomsten op 21 en 22 mei volgen:

29 mei 2019

6 juni 2019

Juli 2019

September 2019

4e kwartaal 2019

4e kwartaal 2019

Begin 2020

De Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de gemeenteraad behandelt een voorstel over ‘unsolicited proposals’, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen. Het voorstel voor woningbouw aan de Parkhaven is zo’n unsolicited proposal.

De gemeenteraad neemt een besluit over ‘unsolicited proposals’, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een woningbouwinitiatief te komen. De gemeenteraad neemt op dat moment nog geen besluit over het wel of niet doorgaan van woningbouw aan de Parkhaven. Dat besluit volgt pas aan het eind van het jaar.

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit over de randvoorwaarden die zij stelt aan de ontwikkeling van de Parkhaven. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamde nota van uitgangspunten. De plannen voor de Parkhaven moeten voldoen aan deze randvoorwaarden.

De gemeente en de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners organiseren informatiebijeenkomsten over de stand van zaken rond het haalbaarheidsonderzoek. Omwonenden van de Parkhaven en bewoners van het Scheepvaartkwartier worden hiervoor huis-aan-huis uitgenodigd en krijgen gelegenheid om hun mening te geven.

Het Concept-Masterplan voor de Parkhaven, dat wil zeggen een plan op hoofdlijnen, wordt gepresenteerd. Het Masterplan is gebaseerd op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Er volgen nieuwe informatiebijeenkomsten. Omwonenden van de Parkhaven en bewoners van het Scheepvaartkwartier worden hiervoor huis-aan-huis uitgenodigd en krijgen gelegenheid om hun mening te geven.

De gemeenteraad neemt een besluit over het al dan niet doorgaan van de plannen voor woningbouw aan de Parkhaven, op basis van het Masterplan. Ook ParkHaven Partners heeft dan bepaald of dat zij het Masterplan haalbaar achten.

Als de gemeenteraad instemt met de plannen voor woningbouw aan de Parkhaven, is de volgende stap: het starten van een procedure om het bestemmingsplan aan te passen. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan kan bezwaar en beroep worden aangetekend.