Nieuwe woningbouw aan de Parkhaven (UPDATE)

Het college van burgermeester en wethouders heeft ingestemd met het masterplan voor woningbouw aan de Parkhaven. Zowel links als rechts van de Euromast zullen in totaal 8 nieuwe gebouwen worden geplaatst. De veranderingen zijn in zorvuldige omgang met monumenten in de buurt zoals de Euromast, het Park, de Maastunnel en het Parksluizencomplex.  Er wordt ons een nieuwe groene autovrije Parkhavenkade waar je “”prettig kan recreeren” belooft als compensatie voor de 650 nieuwe bewoners die naast het park komen te wonen…
Wat gebeurt er trouwens met onze midget-golf baan?

De gebouwen hebben allemaal dezelfde uitstraling en kwaliteit. Het werd blijkbaar nog niet druk genoeg want op de begane grond is ook plek voor horeca en extra bedrijvigheid. De parkeerplaats wordt gelijktijdig met de weg verwijdert en vervangen door een ondergrondse garage.

Er wordt ons ook belooft dat alle aanpassingen rekening houden met het behouden van het klassieke stadsbeeld. Ons beeld op de Euromast zal dus niet veranderen, al is dat natuurlijk subjectief. 

Wat we aanmoeten met deze veranderingen moeten we nog zien. Maar het is zeker dat het park een drukkere bedoening zal worden. De wijk zal ongetwijfeld ook dichterbevolkt worden want alleen het nieuwe kantoorgebouw achter de Machinist en Little C maakten dit blijkbaar nog niet duidelijk genoeg.

Zie hieronder het persbericht zelf voor meer informatie:

logo_persbericht
27-01-2021

College stemt in met Masterplan voor woningbouw aan Parkhaven

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Masterplan voor woningbouw aan de Parkhaven van de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners. Het Masterplan gaat uit van een gevarieerd woningbouwprogramma van circa 630 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast. De Parkhavenkade wordt autovrij gemaakt en verandert van een parkeerplaats in een groene kade waar het prettig recreëren is.  Het Masterplan biedt volgens het college voldoende waarborgen voor een zorgvuldige omgang met de monumenten de Euromast, Het Park, de Maastunnel en het Parksluizencomplex.

 
 

In het Masterplan liggen de belangrijkste uitgangspunten vast voor de ontwikkeling van de Parkhavenstrook, de groenstrook links en rechts van de Euromast. Het woningbouwplan gaat uit van 20 procent sociale huur, 30 procent woningen in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment. Alle woningen, of het nu gaat om sociale huur of het topsegment, krijgen dezelfde uitstraling en kwaliteit. Op de begane grond van de woongebouwen is ruimte voor horeca, kleinschalige bedrijvigheid en praktijkruimten.  Het groen aan weerszijden van de Euromast, dat deels plaats moet maken voor woningbouw, wordt volledig gecompenseerd. Het parkeren van auto’s van de toekomstige bewoners en bezoekers van de Parkhavenkade gebeurt in een ondergrondse parkeergarage, zodat auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen.

Meer variatie, minder woningen, meer groen en beter zicht op de Euromast

Het aanvankelijke plan voor de Parkhaven, zoals dat op de eerste informatiebijeenkomsten in 2019 is gepresenteerd, is op een aantal punten aangepast. Dit is gebeurd na onderzoek en met de inbreng van bezoekers van de informatiebijeenkomsten.

  • Zo is het aantal woningen teruggebracht van 700 naar circa 630, en verspreid over acht in plaats van tien appartementengebouwen.
  • Er is meer variatie in de opbouw van de gevels, zodat er geen massieve ‘wand’ van bebouwing ontstaat.
  • De tussenstraten tussen de woongebouwen worden breder, zodat Het Park en het water van de Parkhaven meer met elkaar in contact komen.
  • Er komt een bredere open ruimte rond de Euromast, van circa 105 meter in plaats van 70 meter.
  • De hoogte van de toekomstige bebouwing is afgestemd op de zichtlijnen van de Euromast. Het zicht op de trommel van de Euromast vanaf de zijde van de Parksluizen en de Maastunneltraverse is verbeterd.
  • Er komt een rankere smallere overbrugging tussen de Parkhavenkade en Het Park, om het karakter van de Maastunneltraverse zo min mogelijk te beïnvloeden.
  • De nu nog stenige kade aan de Parkhaven wordt verbreed en krijgt een groener en aantrekkelijker uiterlijk, met nieuwe bomenrijen, bankjes en beplanting langs de kade. Het tweerichtingsverkeer aan de Parkhavenkade blijft gehandhaafd.

Aandacht voor cultuurhistorische waarde

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op 8 januari het gemeentebestuur geadviseerd om af te zien van de bebouwing van de Parkhavenstrook, omdat daarmee volgens de dienst onvoldoende recht wordt gedaan aan het cultuurhistorische karakter van de plek.

,,Het College is ervan overtuigd dat het Masterplan recht doet aan de cultuurhistorische betekenis van de Parkhaven. De Euromast blijft zichtbaar als het icoon van de stad waarin de komende jaren meer hoogbouw komt. Ook de andere monumenten blijven tot hun recht komen. Ook wegen wij de enorme vraag naar woningen in Rotterdam mee’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Bureau SteenhuisMeurs heeft, op verzoek van ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners en samen met de gemeente en de RCE, cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bebouwing van de Parkhavenstrook in relatie tot de monumenten. Dit onderzoek biedt handvatten voor het borgen van de cultuurhistorische waarden van de locatie en de monumenten.  Het Masterplan Parkhaven, het advies van de RCE en het cultuurhistorisch onderzoek van Bureau SteenhuisMeurs zijn vanaf 27 januari in te zien via www.rotterdam.nl/parkhaven.

Unsolicited proposal

Het voorstel van ParkHaven Partners voor woningbouw aan de Parkhaven is een unsolicited proposal, dat wil zeggen de mogelijkheid voor marktpartijen om zelf met een voorstel voor een woningbouwinitiatief te komen. Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een bouwakkoord afgesloten met projectontwikkelaars en woningcorporaties, om de bouw van huizen in de stad te versnellen. De reden is dat de vraag naar woningen in Rotterdam vele malen groter is dan het aanbod. De gemeenteraad heeft in 2019 ingestemd met de mogelijkheid om unsolicited proposals in te dienen. De gemeente werkt alleen mee aan een unsolicited proposal als het project bijdraagt aan de Rotterdamse bouwambitie en de goede groei van de stad.

Digitale informatiebijeenkomst op 4 februari

Op 18 februari spreekt de gemeenteraad zich uit over het Masterplan voor de Parkhaven. Daaraan voorafgaand organiseren de initiatiefnemers van het plan voor de Parkhaven, verenigd in de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners, op donderdag 4 februari een digitale informatiebijeenkomst over het Masterplan. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden, ondernemers aan de Parkhaven en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Ze ontvangen hiervoor een uitnodiging of kunnen zich aanmelden via www.parkhaven010.nl.